ping
Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

Turboo Universe Technology Co., Ltd ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, Hytaýda derweze awtomatlaşdyryş önümlerini öndürmek, satmak we hyzmatlary bilen meşgullanýar.2006-njy ýyldan bäri derwezäni awtomatlaşdyrmak bilen meşgullanýarys.

Hünärmenleriň bilimleri we başarnyklary TURBOO-a toparyň her bir agzasy tarapyndan getirilýär, bu bolsa TURBOO-a üç aýlawly turniketden, flap barýer derwezesinden, swing barýer derwezesinden, doly beýiklikdäki turniketden, her dürli awtoulag derwezesini blokirlemekden ajaýyp derwezäni awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. we ş.m. elektron howpsuzlyk çözgütleri.

Has köp

INGENER

Malaýziýadaky TBS awtobus duralgasy

TBS awtobus duralgasy, Malaýziýada iň köp ýolagçy gatnawy bolan günde 50 müň gezekden gowrak awtoulag duralgasydyr.Turboo, TBS awtobus duralgasynda takmynan 300 birlik flap barýer derwezelerini oturtdy.300 birlik turniketleriň arasynda 80% öwrümli geçiş giňligi 900mm bolup, ýolagçylary uly goşlar, maýyplar oturgyjy, trolleý ýa-da welosiped meselesi bilen çözýär.Taslama 4 ýyl ozal tamamlandy we satuwdan soň ortaça ýyllyk hyzmat bahasy 1% -den az.
Malaýziýadaky TBS awtobus duralgasy

INGENER

Singapurdaky stadionlar

Singapurda 24 stadion, Turboo-dan 200-den gowrak swing turnikli derwezeleri oturdyldy, bu bolsa köp zähmet çykdajylaryny çözdi.Has amatly we akylly bolýar, ýolagçylara diňe ykjam arkaly QR koduny skanirlemeli.Integral ulgam hökümet maglumatlar bazasy bilen baglanyşykly, raýatlaryň saglyk ýagdaýyna aňsatlyk bilen gözegçilik edýär.Taslama 6 ýyl ozal tamamlandy we satuwdan soň ortaça ýyllyk hyzmat bahasy 1% -den az.
Singapurdaky stadionlar

INGENER

Hindistandaky Nýu-Deli howa menzili

Nýu-Deli howa menzili ýyllyk ýolagçy gatnawy 80 milliondan gowrak we gündelik ýolagçy gatnawy 220,000 esse köp bolan dünýäniň iň işli howa menzili.Turboo turniketleri ýylda 500 töweregi enjam oturdyldy.Taslama 5 ýyl ozal tamamlandy.Iň uly ýolagçy gatnawy bolan ýeri has tertipli, has ygtybarly we has amatly edýär.Akyl zähmetiň ornuny tutuň we amal çykdajylaryny azaldyň.
Hindistandaky Nýu-Deli howa menzili

INGENER

Ysraýylda dolandyryş nokady

Taslama Ysraýyl bilen Palestiniň arasynda ýerleşýär, gündelik adamlar 100 müň esse köp.Turboo turniketleri ýüz tanamak enjamlary we pasport okyjylary bilen 300-den gowrak birlik oturdyldy.Terrorçylary aňsatlyk bilen kesgitlemek üçin iň soňky gözleg we berk infragyzyl logika we ýokary çözgütli ýüz tanamak takyklygy bilen guýruga garşy turniketiň ýokary howpsuzlygy.Passengerolagçylary gözden geçirmek üçin 3 minut we ýüz tanamak turniketi bilen 1 sekunt wagt alýar, bu bolsa wagtyňy tygşytlaýar.
Ysraýylda dolandyryş nokady

HABARLAR

Has köp
Turboo turniket, turniket meýdançasynyň ösüşinde öňdebaryjy bolmakda dowam edýär

Turboo turniket, turniket meýdançasynyň ösüşinde öňdebaryjy bolmakda dowam edýär

Turboo turniket, turniket meýdançasynyň ösüşinde öňdebaryjy bolmaklygy dowam etdirmäge çalyşýar 19-njy Hytaý Halkara Halkara Howpsuzlyk Sergisi tamamlandy.Sergi covid-19 epidemiýa gözegçiliginden soň ilkinji gezek, şeýle hem sekuryň ilkinji uly göwrümli ýygnagydyr ...
Dowamy>
Turniket öndürmek üçin uzaldylan alýumin garyndysyny + anodizasiýa etmegiň artykmaçlyklary näme?

Turniket öndürmek üçin uzaldylan alýumin garyndysyny + anodizasiýa etmegiň artykmaçlyklary näme?

Turniket derwezesiniň esasy materialy, adatça 304 poslamaýan polatdyr we has berk talaplary bolan 316 poslamaýan polat ulanylar.Diňe arzan bahaly bäsleşige bil baglaýan birnäçe turniket öndürijisi 201 poslamaýan polatdan peýdalanar.Endokarky öwrümde ...
Dowamy>
Turniket önümçiliginde poslamaýan polatdan peýdalanmagyň peýdalary

Turniket önümçiliginde poslamaýan polatdan peýdalanmagyň peýdalary

Turniket önümçiliginde poslamaýan polatdan peýdalanmagyň artykmaçlyklary näme?Poslamaýan polat gaty seýrek önümçilik materiallaryndan biridir, ulanylyşy mutlakdyr.Elbetde, bu garyndy ähliumumy däl we hatda ýasama görnüşleriň hemmesi üçin maslahat berilmeýär, ýöne poslamaýan polat i bolsa ...
Dowamy>