20201102173732

Habarlar

 • Turboo turniket, turniket meýdançasynyň ösüşinde öňdebaryjy bolmakda dowam edýär

  Turboo turniket, turniket meýdançasynyň ösüşinde öňdebaryjy bolmakda dowam edýär

  Turboo turniket, turniket meýdançasynyň ösüşinde öňdebaryjy bolmaklygy dowam etdirmäge çalyşýar 19-njy Hytaý Halkara Halkara Howpsuzlyk Sergisi tamamlandy.Sergi covid-19 epidemiýa gözegçiliginden soň ilkinji gezek, şeýle hem sekuryň ilkinji uly göwrümli ýygnagydyr ...
  Koprak oka
 • Turniket öndürmek üçin uzaldylan alýumin garyndysyny + anodizasiýa etmegiň artykmaçlyklary näme?

  Turniket öndürmek üçin uzaldylan alýumin garyndysyny + anodizasiýa etmegiň artykmaçlyklary näme?

  Turniket derwezesiniň esasy materialy, adatça 304 poslamaýan polatdyr we has berk talaplary bolan 316 poslamaýan polat ulanylar.Diňe arzan bahaly bäsleşige bil baglaýan birnäçe turniket öndürijisi 201 poslamaýan polatdan peýdalanar.Endokarky öwrümde ...
  Koprak oka
 • Turniket önümçiliginde poslamaýan polatdan peýdalanmagyň peýdalary

  Turniket önümçiliginde poslamaýan polatdan peýdalanmagyň peýdalary

  Turniket önümçiliginde poslamaýan polatdan peýdalanmagyň artykmaçlyklary näme?Poslamaýan polat gaty seýrek önümçilik materiallaryndan biridir, ulanylyşy mutlakdyr.Elbetde, bu garyndy ähliumumy däl we hatda ýasama görnüşleriň hemmesi üçin maslahat berilmeýär, ýöne poslamaýan polat i bolsa ...
  Koprak oka
 • Amatly turniket öndürijisini nädip saýlamaly?

  Amatly turniket öndürijisini nädip saýlamaly?

  Hytaýyň önümçilik pudagynyň ajaýyp umumy mümkinçilikleriniň kömegi bilen Hytaýdaky önümleriň köpüsiniň ýygnalyp bilinjekdigini aýdyp bolar.Galyberse-de, turniket köp tehnologiýaly tehnologiýany talap edýän 5nm daşbasma enjamy däl.Hiç hili kemsitme ýa-da aýyrmak ýok ...
  Koprak oka
 • Turniketini sazlamak zerurmy?

  Turniketini sazlamak zerurmy?

  Islendik önümiň özleşdirilmegi we standart däl bolmagy ýönekeý we aňsat iş däl.Elbetde, dürli önümleriň aýratynlyklary sebäpli dürli önümlerde dürli kynçylyklar bolup biler.Standart däl özleşdirme ...
  Koprak oka
 • Turniket derwezesini sazlanyňyzda nämä üns bermeli?

  Turniket derwezesini sazlanyňyzda nämä üns bermeli?

  Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi we döwrüň ösmegi bilen turniketleriň ulanylyşy barha giňelýär we ýaýbaňlanýar.Turniketleri has köp özleşdirmek ýa-da turniket derwezelerini özleşdirmek, ýöriteleşdirilen turniket derwezeleri we ş.m. bar.Onda näme ...
  Koprak oka
 • Biometrik öwrüm näme?

  Biometrik öwrüm näme?

  Biometrik turniket, şahsyýetleri kesgitlemek we tassyklamak üçin biometrik tehnologiýany ulanýan giriş dolandyryş ulgamynyň bir görnüşidir.Adatça howa menzilleri, hökümet binalary we edara bölümleri ýaly ýokary howpsuzlyk ýerlerinde ulanylýar.Turniket ...
  Koprak oka
 • Haýsy has gowusy: Swing derwezesi ýa-da süýşýän derweze?

  Haýsy has gowusy: Swing derwezesi ýa-da süýşýän derweze?

  Haýsy has gowusy: Swing derwezesi ýa-da süýşýän derweze?Bilşiňiz ýaly, swing derwezesi we süýşýän derwezesi birmeňzeş we turniket derwezesi meýdanynda meşhur.Emlägiňiz üçin amatly turniket saýlamaga taýyn bolanyňyzda, göz öňünde tutmaly köp faktor bar.Iň im ...
  Koprak oka
 • Stadion turniketi: Stadionyňyzy goramagyň iň gowy usuly

  Stadion turniketi: Stadionyňyzy goramagyň iň gowy usuly

  Stadion Turnstile: Stadionyňyzy goramagyň iň oňat usuly Stadionlar güýmenje we tolgundyryjy ýerler, emma olar hem howpsuz bolmaly.Stadionyň turniketleri, stadionyňyzyň howpsuz we ygtybarly bolmagyny üpjün etmegiň iň oňat usulydyr.Turniketler poly dolandyrmak üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • Identifikasiýa üçin biometriki ulanmakda bir mesele näme?

  Identifikasiýa üçin biometriki ulanmakda bir mesele näme?

  Biometrika, şahsyýetleri tanamak üçin barmak yzlary, ýüz aýratynlyklary we iris nagyşlary ýaly fiziki aýratynlyklary ulanýan tehnologiýa.Aeroportlar, banklar we häkimler ýaly dürli sazlamalarda şahsyýet kesgitlemek maksady bilen has köp ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Flap barýer derwezesi näme?

  Flap barýer derwezesi näme?

  Flap barýer derwezesi, ganat derwezesi diýlip hem atlandyrylýar, binanyň ýa-da meýdanyň içindäki we daşyndaky adamlaryň akymyna gözegçilik etmek üçin ulanylýan giriş dolandyryş ulgamynyň bir görnüşidir.Adatça howa menzilleri, demir ýol menzilleri we beýleki köpçülik ýerlerinde c ... zerur bolan ýerlerde ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Pilotsyz dükan üçin turniketiň täsiri

  Pilotsyz dükan üçin turniketiň täsiri

  Pilotsyz dükana turniketiň täsiri Soňky ýyllarda pilotsyz dükanlar has meşhur boldy.Pilotsyz dükanlar, işgärleriň işlemegini talap etmeýän dükanlardyr we müşderiler dükana girip, satyn almak isleýän zatlaryny saýlap we töleg töläp bilerler ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4